Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006 r.