Treść uchwał podjętych na NWZA

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 10 grudnia 2004 r.:
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 grudnia 2004 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego
6. Wnioski
7. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3 w sprawie: sporządzania sprawozdania finansowego
§ 1
Sprawozdania finansowe skonsolidowane i jednostkowe Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. sporządzane będą począwszy od roku obrachunkowego 2005 zgodnie z MSR na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 49 ust. 1 pkt. 5