Uchwała o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż dnia 6 lipca 2004 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. Wybranym podmiotem jest “Rewit” Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Beniowskiego 5 działająca na podstawie Uchwały nr 94/50/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 7 lutego 1995 r., wpisana pod numerem ewidencyjnym 101. Spółka korzystała z usług w/w podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki za lata 2001, 2002 i 2003 oraz w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego.
ZA ZARZĄD: Franciszek Preis, Członek Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 34