Wyniki przeprowadzonej subskrypcji

Zgodnie z § 42 Rozporządzenia RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd “PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D: 9-12 luty 2004 roku
2. Data przydziału akcji serii D: 16 luty 2004 roku
3. Liczba akcji serii D objętych subskrypcją: 650 000 akcji serii D, w tym:
– 130 000 akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Detalicznych,
– 520 000 akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
4. Stopa redukcji w poszczególnych Transzach:
W Transzy Inwestorów Detalicznych – 96,52%
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – średnia stopa redukcji 1,43% (przy czym redukcji podlegały tylko zapisy złożone przez inwestorów instytucjonalnych poza procesem budowania Księgi Popytu. Średni poziom redukcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynika z faktu, iż Emitent dokonał redukcji na poziomie budowy Księgi Popytu i złożone zapisy inwestorów uczestniczących w budowaniu Księgi Popytu wynikają z Wstępnego przydziału dokonanego przez Emitenta. W procesie budowania Księgi Popytu inwestorzy instytucjonalni złożyli Deklaracje nabycia na liczę 6 210 667 akcji, w tym 6 110 667 akcji po 27 złotych.)
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W Transzy Inwestorów Detalicznych – 3 732 013 akcji
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 527 570 akcji
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W Transzy Inwestorów Detalicznych – 130 000 akcji
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 520 000 akcji
7. Cena po jakiej papiery wartościowe papiery były nabywane: 27 zł (dla obu Transz)
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych Transzach:
W Transzy Inwestorów Detalicznych – 1 412
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 284
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych Transzach:
W Transzy Inwestorów Detalicznych – 1 410
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 284
10. Akcje serii D nie zostały objęte przez subemitentów ( nie było zawartych żadnych umów o subemisję),
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej
17 550 000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) zł.
12. Określenie wysokości kosztów, które zaliczone zostały do kosztów emisji:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 398.610,- złotych
b) sporządzenie prospektu emisyjnego – 158.706,72 złotych
c) promocja oferty – 29.271,72 złotych
Koszty emisji akcji zostaną ujęte w bilansie w pełnej wysokości w zmniejszeniu kapitału zapasowego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję – 0,90 zł.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 42