Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu przez „POLIFARB UKRAINA” Zamkniętą Spółkę Akcyjną aneksu do umowy sprzedaży z dnia 1 marca 2006 r., przedłużającego w/w umowę zawartą pomiędzy PTS „Plast-Box” S.A. jako dostawcą a „POLIFARB UKRAINA” Zamkniętą Spółkę Akcyjną jako nabywcą.