Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od SEB – Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie zarządzanego przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.