Zmiana statutu

Zarząd “Plast-Box” SA informuje, że:
w dniu 17.02.2004 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany Statutu uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.01.2004 r., polegające na zmianie uprzywilejowania 668.000 akcji serii B. Zmiany praw z akcji serii B dokonano na mocy uchwały z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki:
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH “PLAST-BOX” Z SIEDZIBĄ W SŁUPKSU Z DNIA 26.01.2004r.
W sprawie:
Zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:
Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
Przed zmianą akcje serii B uprzywilejowane były co do głosu (2 głosy na jedna akcję) oraz co do pierwszeństwa w nabyciu akcji nowych emisji. Obecnie akcje serii B uprzywilejowane są tylko co do głosu (2 głosy na jedna akcję).
Ponadto w dniu 17.02.2004 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z emisji akcji serii D, oferowanych w ramach oferty publicznej.
Po rejestracji akcji serii D, obecna struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:
Kapitał zakładowy wynosi 7.450.000 zł. i dzieli się na 1.490.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł. każda akcja, t.j.
– 170.790 akcji zwykłych na okaziciela serii A (170.790 głosów),
– 668.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1 serii B (1.336.000 głosów),
– 1.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C (1.210 głosów),
– 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (650.000 głosów).
Łącznie wszystkie akcje dają prawo do 2.158.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wartość księgowa kapitału po zarejestrowaniu podwyższenia stanowiąca równowartość kapitału własnego wynosi 20.913.609,24 złotych z zastrzeżeniem, że kapitał własny ustalony został w kwocie bez pomniejszenia o łączne koszty emisji akcji serii D.
ZA ZARZĄD:
Podstawa prawna: RRM GPW § 5 ust. 1 pkt 12 i 16, § 18 i § 22