Aneks do znaczącej umowy

Zarząd PTS “Plast-Box”S.A., informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2005 roku podpisany został aneks do Umowy o współpracę z dnia 23 maja 2002 roku, zawartej pomiędzy PTS “Plast-Box” S.A. jako dostawcą a NOBILES Kujawską Fabryką Farb i Lakierów Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku jako odbiorcą.
Aneks przedłuża ważność powyższej umowy na czas określony, do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez spółkę opakowań, stosowanych przez odbiorcę do rozlewu farb, w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez NOBILES zamówieniach okresowych.
W umowie określona jest kara umowna za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego przez odbiorcę towaru w wysokości 1% wartości opóźnionej dostawy .
Umowa nie precyzuje wartości. Na podstawie prognoz zapotrzebowania Nobiles na sezon 2005 oraz asortymentu, ilości i cen oferowanych przez spółkę na opakowania, dostarczane do odbiorcy w latach ubiegłych wartość kontraktu szacuje się na około 2,5 miliona złotych netto.
Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
Wartość umowy w tys. zł: 2 500,00
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
ZA ZARZĄD: Franciszek Preis Członek Zarządu