Plast-Box S.A., zmiana znaczącej umowy

Zarząd PTS “Plast-Box”S.A. informuje, iż dnia 10 marca 2005 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej w dniu 15.03.2004 r., pomiędzy PTS “Plast-Box” S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
Spółka skorzystała z opcji prolongaty terminu spłaty kredytu przewidzianej w umowie. Aneksem ustalono nowy termin na dzień 31 marca 2006 r.. Dotychczasowy termin spłaty przypadał w dniu 11 marca 2005.
Łączna wartość umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A., przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowy uznane zostały za znaczące.
Podstawa prawna: RRM GPW § 5 ust. 1 pkt 3
ZA ZARZĄD: Franciszek Preis, Członek Zarządu