Plast-Box SA znacząca umowa

W dniu 8 lutego 2005 roku podpisany został aneks do Umowy, zawartej w dniu 25.01.2000 roku pomiędzy PTS Plast-Box S.A. jako dostawcą a OOO Paragraf Grand z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako odbiorcą. Aneks przedłuża ważność dotychczasowej Umowy na czas określony do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem kontraktu jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań typu skrzynka, stosowanych przez odbiorcę na terenie Ukrainy, Umowa przewiduje karę umowną za nieterminowe dostawy w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni do wysokości 50% wartości niedostarczonego towaru. Nowa wartość umowy wynosi 2.000.000 USD i przekracza 10% kapitałów własnych PTS PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą. Wartość umowy w tys. zł: 6 264,20