Plast-Box SA znacząca umowa

W dniu 8 lutego 2005 roku podpisane zostały 2 aneksy do Umowy, zawartej pomiędzy PTS Plast-Box S.A. jako dostawcą a PP Flesz z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako odbiorcą. Współpraca między firmami odbywa się w ramach Umowy zawartej w dniu 25.01.2000 roku pomiędzy PTS Plast-Box S.A. i OOO Paragraf Grand, której następcą prawnym w sekcji zakupu wiader od 16 marca 2004 roku jest PP Flesz. Przedmiotem kontraktu jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań typu wiadro, stosowanych przez odbiorcę na terenie Ukrainy, Aneksy przedłużają ważność dotychczasowej umowy na czas określony do dnia 31 grudnia 2005 roku jak również zwiększają deklarowaną przez stronę ukraińską wysokość zakupów. Umowa przewiduje karę umowną za nieterminowe dostawy w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni do wysokości 50% wartości niedostarczonego towaru. Nowa wartość umowy wynosi 2.000.000 USD i przekracza 10% kapitałów własnych PTS PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą.
Wartość umowy w tys. zł: 6 264,