Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 r.