Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2005 r.