Sprawozdania Rady Nadzorczej

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej “PLAST-BOX” S.A. z oceny sytuacji Spółki za 2004 r.- o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu “Dobre praktyki w spółkach publicznych…” oraz treść Sprawozdania Rady Nadzorczej “PLAST-BOX” S.A. z działalności w 2004 r.:
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH “PLAST-BOX” S.A.
W SŁUPSKU Z DZIAŁALNOŚCI W 2004 ROKU I Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2004 ROK
Rada Nadzorcza działając na podstawie stosownych postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z :
1. opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, a także
2. raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 oraz pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2004 roku.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki:
1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31.12.2004r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.
Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 w zakresie informacji finansowych jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym.
Rada Nadzorcza oceniając przedstawione sprawozdanie uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie.
Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego aprobując wykazany przez Zarząd zysk netto w wysokości 707.600,83 zł.
W 2004r. Rada odbyła 7 posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady.
W trakcie roku 2004 zmienił się skład Rady Nadzorczej:
od 01.01.2004 r. do 17.06.2004 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:
1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Sławomir Kamiński – Członek Rady Nadzorczej,
4. Barbara Żebrowska – Członek Rady Nadzorczej,
5. Norbert Michalik – Członek Rady Nadzorczej,
od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r., skład Rady Nadzorczej był następujący:
1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Sławomir Kamiński – Członek Rady Nadzorczej,
4. Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej,
5. Wojciech Konat – Członek Rady Nadzorczej.
Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd dokumentami Rada Nadzorcza składa wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2004 roku.
Słupsk, 09.06.2005r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH “PLAST-BOX” S.A.
W SŁUPSKU Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W 2004 ROKU
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oraz Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki w roku 2004.
Rok 2004 był kolejnym znaczącym rokiem w działalności Spółki. Zarząd Spółki bowiem konsekwentnie po podjęciu decyzji o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu skoncentrował działania na następujących obszarach:
* emisji akcji i dokapitalizowanie Spółki,
* zainwestowaniu środków uzyskanych z emisji akcji w modernizację parku maszynowego,
* zwiększeniu potencjału produkcyjnego zakładu w kraju
* stworzeniu możliwości inwestycyjnych dla uruchomienia fabryki na Ukrainie,
* uporządkowaniu struktury finansowania majątku,
* sukcesywnym rozwoju sprzedaży do państw Unii Europejskiej,
* utrzymaniu wysokich obrotów na rynku wschodnim,
* dywersyfikacji portfela klientów, głównie w kierunku branży handlowej i spożywczej.
W 2004r:
* Spółka spłaciła kredyty dewizowe i leasingi operacyjne
* nastąpiło podwojenie sprzedaży do państw Unii Europejskiej,
* wzrósł o ponad 40% eksport na Ukrainę,
* zrealizowano duże kontrakty z odbiorcami z Rosji.
Dużo uwagi skierowane zostało również na utrzymanie wysokiej pozycji na rynku krajowym. Nie uległy zmianie dotychczasowe największe krajowe i zagraniczne podmioty będące odbiorcami wyrobów Spółki, a podejmowane przez Spółkę działania dają gwarancję utrzymania dalszej współpracy.
W roku 2004 nieustannie rosły ceny tworzywa, zdecydowanie powyżej oczekiwań rynku i założeń przyjętych przez Zarząd Spółki do projekcji wyników finansowych. Uzyskanie pomimo tego zysku netto za 2004 rok w wysokości 707.600,83 zł potwierdza, że przyjęty kierunek działań jest właściwy.
W Spółce nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy dynamiczny rozwój Spółki.
Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady w sposób znaczny zakłócić realizację planów nakreślonych przez Zarząd.
Zdaniem Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki oceniana poprzez:
1) posiadany przez Spółkę potencjał produkcyjny
2) posiadaną przez Spółkę pozycję rynkową
nie stwarza żadnych zagrożeń dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki w kolejnych latach.
Słupsk, 09.06.2005r.
Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu