Wybór biegłego rewidenta

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005, w tym półrocznego przeglądu sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego. Wybranym podmiotem jest “Rewit” Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Beniowskiego 5 działająca na podstawie Uchwały nr 94/50/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 7 lutego 1995 r., wpisana pod numerem ewidencyjnym 101. Spółka korzystała z usług w/w podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki za lata 2001, 2002, 2003 i 2004 oraz w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 23 RO – wybór biegłego rewidenta
Za Zarząd: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu