Zbycie akcji

Zarząd Spółki PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zbyciu w dniu 12 września 2005 r. akcji spółki przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. W wyniku zbycia, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył swój udział poniżej 5% ogólnej liczy głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki PTS “PLAST-BOX” S.A. Liczba posiadanych przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny akcji spółki PTS “PLAST-BOX” S.A. wynosi 99.364 sztuki, co stanowi 6,67% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 4,60% głosów na WZA.
Podstawa prawna: RRM GPW § 148 ust. 1
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu