Dla inwestorów

Spółka

Plast-Box – producent opakowań z tworzyw sztucznych

Plast-Box S.A. należy do najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie.
Jest dostawcą pojemników oraz zaawansowanych technologicznie zamykanych wiader.
Sprzedaje opakowania w formule B2B do międzynarodowych koncernów i mniejszych spółek.
Plast-Box istnieje od 1983 r., a od 2004 r. jest notowany na GPW.
Spółka posiada fabryki w Polsce i na Ukrainie, gdzie w sumie zatrudnia ok. 340 pracowników.

 

Akcjonariusze

POSIADACZE AKCJI I ICH UDZIAŁ NA WZ (%)
Paravita Holding Limited
24.39 %
Grzegorz Pawlak, Ewa Pawlak
11.98 %
Nargara Investments Limited
12.86 %
Hillmount Trading Limited
18.61 %
Krzysztof Moska
5.06 %
pozostali akcjonariusze
27.10 %

Skład akcjonariatu ustalony na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownego raportu.

Struktura własnościowa wszystkich
akcji PTS Plast-Box S.A.

Skład akcjonariatu Plast-box

Walne zgromadzenie

29/05/2018
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
09/10/2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
08/06/2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/05/2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/12/2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
18/05/2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/02/2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
24/06/2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/02/2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13/02/2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
23/05/2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/07/2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
15/06/2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/03/2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
09/06/2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/02/2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29/03/2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
07/09/2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Kontakt inwestorski

Pytania prosimy kierować na adres:
relacje.inwestorskie@plast-box.com

Napisz do nas:

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 347 135 576 121 745 119 867 113 021 101 122
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 500 9 059 7 619 6 153 6 090 5 614
Zysk (strata) brutto 4 377 8 064 6 545 4 802 4 520 3 772
Zysk (strata) netto 3 407 6 571 5 165 3 782 3 388 3 551
Aktywa razem 167 713 152 956 143 890 148 998 145 021 144 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 925 60 284 54 015 60 513 57 498 53 220
Zobowiązania długoterminowe 24 411 12 851 16 879 21 240 17 953 13 892
Zobowiązania krótkoterminowe 53 514 47 433 37 136 39 273 39 545 39 328
Kapitał własny 89 788 92 672 89 875 88 485 87 523 90 985
Kapitał zakładowy 41 941 41 941 41 941 41 941 44 061 44 061
Liczba akcji 41 941 035 41 941 035 41 941 035 41 941 035 44 061 400 44 061 400
Zadeklarowana lub wypłacona d